Zwolsmanweg 18 8606KC Sneek 0515-712080 info@veldman-verhuur.nl

Algemene voorwaarden.

1. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden (hieronder verder aangeduid als AV) zijn van toepassing op alle
overeenkomsten inzake verhuur en opdrachten door Veldman Verhuur met huurders
gesloten en betreffen de in deze algemene voorwaarden genoemde apparatuur tenzij
uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2. Definities
In deze AV wordt verstaan onder:
Verhuurder: Veldman Verhuur te Sneek. Verder aangeduid als 'verhuurder'.
Huurder: de natuurlijke of rechtspersoon die op basis van een overeenkomst apparatuur
huurt van verhuurder voor een bepaalde periode.
Apparatuur: alle (elektrische) apparaten op het gebied van audio- visuele- en
belichtingstechniek, alsmede muziekinstrumenten en overige zaken die verhuurder voor
verhuur beschikbaar stelt, alsmede alle bij voornoemde zaken behorende accessoires,
bekabelingen en verpakkingsmaterialen.

3. Huurperiode
De apparatuur wordt verhuurd voor een bepaalde periode van minimaal 1 dag ofwel 24 uur.
De huurperiode vangt aan op het tijdstip waarop de volgens de overeenkomst gehuurde
apparatuur het magazijn van verhuurder verlaat en eindigt op het tijdstip waarop de
gehuurde apparatuur weer terugkomt in dat magazijn, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen.

4. Tarieven
De huurder wordt geacht de door verhuurder gehanteerde verhuurtarieven te kennen en
daarmee akkoord te gaan. Huurder dient de huurprijs contant en volledig voor of bij aanvang
van de huurperiode te voldoen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt.

5. Annulering
Indien huurder bij verhuurder een optie heeft genomen op te huren apparatuur en
vervolgens van huren daarvan wenst af te zien gelden de volgende annuleringsbepalingen:
Indien huurder de voorgenomen huurovereenkomst eerder dan op de zevende dag voor de
aanvang van de huurperiode kan annulering kosteloos geschieden; eerder dan op de vierde
dag voor de aanvang van de huurperiode is huurder 25% van de huurprijs verschuldigd;
later dan de derde dag voor de aanvang van de huurperiode is huurder de volledige
huurprijs verschuldigd.

6. Legitimatieplicht
Alvorens de huurovereenkomst met huurder aan te gaan kan verhuurder de huurder
verplichten zich te legitimeren door het tonen aan verhuurder van één of meer rechtsgeldige
legitimatiebewijzen.

7. Gebruik
De huurder zal de apparatuur uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze
gefabriceerd is. De huurder zal met de apparatuur omgaan als een goed huisvader en zal
tevens zorg dragen voor passende en veilige opslag. Huurder is verplicht te allen tijde aan
een door verhuurder gemachtigde vrije toegang te verschaffen tot gebouwen, erven of
andere plaatsen waar de gehuurde apparatuur zich bevindt om de toestand van die
apparatuur te laten inspecteren. 
De huurder zal de gehuurde items na de huurperiode weer terug brengen in de staat zoals deze ontvangen zijn.
Zo dienen alle items, welke in flightcase geleverd worden, deze op de zelfde manier weer verpakt te worden.
Alle kabels dienen netjes en op dezelfde manier op gewikkeld te worden zoals deze geleverd waren.
Indien kabels op een andere manier worden terug gebracht is de verhuurder gerechtigd om hiervoor achteraf extra kosten te berekenen.

8. Vervoer
Huurder vervoert de door hem gehuurde apparatuur in de door huurder verstrekte
verpakking af magazijn geheel voor eigen rekening en risico. Het is huurder niet toegestaan
om in de verpakking geconfigureerde apparatuur uit die verpakking te verwijderen dan wel
in de verpakking te wijzigen.

9. Werking
9.a. De huurder verklaart zich ervan te vergewissen dat hem de apparatuur in goede conditie
af magazijn van verhuurder wordt geleverd. Door het aangaan van de huurovereenkomst
verklaart huurder bekend te zijn met de werking van de apparatuur en erkent huurder dat
de door hem gehuurde apparatuur beantwoordt aan het doel waarvoor hij de apparatuur
huurt.
9.b. Indien zich tijdens de huurperiode een storing in of aan de gehuurde apparatuur
voordoet, dient huurder dit direct te melden aan de verhuurder. Het is huurder niet
toegestaan zelf storingen te verhelpen en/of reparaties uit te voeren aan de gehuurde
apparatuur, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen is overeengekomen. Indien
storingen of gebreken in of aan of van de gehuurde apparatuur niet direct of in het geheel
niet worden gemeld aan de verhuurder is huurder volledig aansprakelijk voor alle schade die
daarvan het gevolg zal zijn.

10. In gebreke zijn en schadevergoeding.
10.a. De apparatuur moet door de huurder aan het magazijn van verhuurder worden
afgehaald, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien huurder niet tijdig op het
overeengekomen tijdstip van de aanvang van de huurperiode het door hem gehuurde
afhaalt is zulks geheel voor zijn eigen rekening en risico. De huurprijs is te allen tijde
verschuldigd over de schriftelijk overeengekomen huurperiode.
10.b. De apparatuur moet door huurder aan het magazijn van verhuurder worden
teruggebracht uiterlijk op de datum waarop de overeengekomen huurperiode eindigt, tenzij
schriftelijk anders overeengekomen. Indien huurder niet uiterlijk op die einddatum de
gehuurde apparatuur teruggebracht heeft, om welke reden dan ook, alsook in geval van
beschadiging aan de apparatuur, door welke oorzaak ook, is de huurder daardoor in gebreke
zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is. Alsdan is de huurder,
onverminderd zijn overige verplichtingen jegens de verhuurder, aan de verhuurder een
schadevergoeding verschuldigd. Bij niet tijdige terugbezorging bedraagt deze
schadevergoeding de huurprijs per dag voor elke dag waarmee de overeengekomen
huurperiode overschreden wordt vermeerderd met 50% van die huurprijs. Ingeval van
beschadiging van de apparatuur is huurder de kosten van herstel van die beschadigingen als
schadevergoeding verschuldigd alsmede de huurprijs per dag voor elke dag die met dat
herstel gemoeid zal zijn vermeerderd met 50% van die huurprijs.
10.c. Indien verhuurder ten gevolge van te late terugbezorging door huurder en/of
ten gevolge van beschadiging aan de apparatuur een hoger bedrag aan schade mocht lijden
dan het bedrag van de schadevergoeding die door huurder op grond van het bepaalde in het
voorgaande lid, 10.b., van dit artikel verschuldigd zou zijn, zal verhuurder het recht
hebben dit meerdere bedrag aan schadevergoeding eveneens van huurder te claimen.

11. Meldingsplicht
In geval van diefstal of verlies van, of schade aan de apparatuur is huurder verplicht hiervan
terstond melding te doen aan de verhuurder. Tevens zal de huurder in geval van diefstal of
verlies of in geval van molestschade hiervan terstond aangifte doen bij de politie van de
gemeente waarin die diefstal dan wel molestschade zich heeft voorgedaan en een kopie van
die aangifte terstond aan de verhuurder doen toekomen. Indien huurder de in dit artikel
genoemde verplichtingen niet nakomt is hij gehouden tot vergoeding van alle schade aan
verhuurder die het gevolg zal zijn van de hiervoor genoemde gebeurtenissen.

12. Verzekeringen
12.a. De huurder verklaart zich door ondertekening van de overeenkomst bekend met het
feit dat door hem gehuurde niet verzekerd is vanaf het moment waarop de apparatuur het
magazijn verlaat.
12.b. De huurder dient zorg te dragen voor een dekkende verzekering op de gehuurde
apparatuur tegen verlies, diefstal, molestschade of anderszins aangerichte schade van of aan
de gehuurde apparatuur gedurende de gehele huurperiode. De te verzekeren waarde van de
gehuurde zaken wordt op schriftelijk verzoek van de huurder aan deze door verhuurder
meegedeeld.

13. Schade
13.a. Alle schade die tijdens de huurperiode aan de apparatuur is ontstaan, ongeacht de
oorzaak of de toedracht daarvan, is voor rekening van de huurder indien en voor zover
vergoeding van die schade niet is gedekt door enige door de huurder afgesloten
schadevergoeding.
13.b. De verhuurder is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade die ontstaat
gedurende de huurperiode als gevolg van het niet of niet naar behoren of niet naar
verwachting functioneren van de gehuurde apparatuur of die wordt toegebracht aan
personen en/of zaken door of bij het werken met de gehuurde apparatuur.

14. Geheimhouding
De huurder zal geen gegevens betreffende de door verhuurder inzake de gehuurde
apparatuur gebezigde ontwerpen en/of constructiemethoden, welke gegevens hem door
en/of bij het sluiten en/of uitvoeren van de huurovereenkomstbekend worden, kopiëren, of
aan derden tonen of bekend maken.

15. Weigeringsrecht verhuurder
Verhuurder heeft te allen tijde het recht om zonder opgaaf van redenen een
huurovereenkomst niet aan te gaan.

16. Gebruik door derden
Het is huurder niet toegestaan de gehuurde apparatuur aan derden te verhuren of in
bruikleen af te staan, al of niet tegen vergoeding.

17. BUMA/STEMRA/SENA-rechten
Alle kosten met betrekking tot BUMA, STEMRA, SENA-rechten, die voortvloeien uit het door
huurder ten gehore brengen van muziek, hetzij mechanisch hetzij live, in openbare dan wel
besloten gelegenheden, alsmede uit het vastleggen van die muziek op audiodragers, waarbij
dit ten gehore brengen en/of vastleggen geschiedt via door verhuurder beschikbaar gestelde
apparatuur, zijn geheel voor rekening van huurder die voorts verhuurder vrijwaart tegen
elke mogelijke aanspraak terzake door BUMA/STEMRA/SENA.

18. Bijzondere bepalingen
Inden huurder gebruik wenst te maken van technisch personeel van Veldman Verhuur, voor de
installatie van de apparatuur en/of voor het werken daarmee gedurende de huurperiode,
dan wel voor het begeleiden of verzorgen van een volledige productie van een show of
andere manifestatie, dan gelden daarvoor naast de onderhavige AV tevens Bijzondere
Bepalingen.